Motyw liczb w tytułach utworów Verne’a

Dwa­dzie­ścia tysięcy mil podmor­skiej żeglugi, Pięć­set milio­nów Begumy, Pięć tygo­dni w balo­nie, 2000 mil po Ama­zonce, Dwa lata waka­cji, W 80 dni dookoła świa­ta…

Co łączy te wszyst­kie tytuły? W każ­dym z nich wystę­puje liczba. Motyw cyfr w utwo­rach Ver­ne’a powta­rza się czę­sto. Dla­czego wła­śnie te mate­ma­tyczne obrazy miały być wizy­tówką wielu jego ksią­żek?

Boha­te­ro­wie powie­ści fran­cu­skiego pisa­rza są prak­tycz­nie zawsze ludźmi nauki. Verne pro­pa­guje postęp świata przy uży­ciu wie­dzy, a więc czę­sto poja­wiają się u niego nawią­za­nia do osią­gnięć tech­nicz­nych, wyna­laz­ków i odkryć. Także mate­ma­tyka jest domi­nu­jącą dzie­dziną i z jej pomocą posta­cie z ksią­żek roz­wią­zy­wały pro­blemy, które usłużny autor dostar­czał im w licz­bie wiel­kiej. Przy­kła­dowo, inży­nier Cyrus Smith z Tajem­ni­czej wyspy albo Zefi­ryn Xir­dal z Łow­ców mete­orów, potra­fili, przy pomocy swych umie­jęt­no­ści, doko­nać rze­czy dla zwy­kłych ludzi wręcz nie­moż­li­wych.

Ponadto, liczby w tytule pod­kre­ślają dyna­mikę i osza­ła­miają czy­tel­nika. Gdy widzi on 20 000 mil, zamiast, powiedzmy, dłu­giej podróży przez oce­any, od razu jego cie­ka­wość jest bar­dziej pobu­dzona. Całość staje się też bar­dziej kla­rowna i oddaje kwin­te­sen­cję całej książki. Bo, gdy czy­tamy o Pię­ciu tygo­dniach w balo­nie, to wiemy, że cho­dzi o pięć tygo­dni spę­dzo­nych w balo­nie, a nie o siel­skim safari w Afryce.

Liczby pod­kre­ślają też ogrom świata, w XIX wieku podróże nie były jesz­cze tak szyb­kie i pro­ste jak dziś, rzu­ca­jące się w oczy cyfry od razu uka­zują nie­zwy­kłość histo­rii i trud, z jakim boha­te­ro­wie musieli nabi­jać poszcze­gólne mile, aż poko­nali ich, przy­kła­dowo, dwa­dzie­ścia tysięcy.

Vingtmillelieue00vern_orig_0211_1

Jest to rów­nież po pro­stu chwyt mar­ke­tin­gowy, taki obrót sprawy przy­ciąga wielu czy­tel­ni­ków i na pewno my też jeste­śmy ofia­rami spryt­nego zagra­nia pana Ver­ne’a. Ale swoją drogą, takie tytuły są ładne wizu­al­nie i świet­nie pasują do całej twór­czo­ści fran­cu­skiego pisa­rza.

A jak Wy zapa­tru­je­cie się na pomysł Ver­ne’a? Chęt­nie dowiemy się, co o tym sądzi­cie.

Reklamy

2 myśli w temacie “Motyw liczb w tytułach utworów Verne’a

  1. Sprytnie, sprytnie Panie Verne. No tego bym się po Panu nie spodziewała…
    Ciekawy chwyt, powiedziałabym. Dobrze wiedzieć na jaki haczyk może zostać złapany niewinny czytelnik…!;)
    T.

    Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s