Gdzie toczy się akcja książek Maya?

Mimo iż May zoba­czył Dziki Zachód dopiero po napi­sa­niu swych ksią­żek, wiele miejsc opi­sa­nych w jego powie­ściach ma swoje rze­czy­wi­ste pier­wo­wzory. Akcja więk­szo­ści jego wester­nów sku­pia się na tery­to­rium Mek­syku i Tek­sasu, o tych miej­scach chcę Wam dziś opo­wie­dzieć.

Ple­mię Win­ne­tou, Apa­cze Mesca­lero, miesz­kało w pueblo poło­żo­nym nad rzeką Rio Pecos. Wypływa ona z gór San­gre de Cri­sto, jest dopły­wem Rio Grande, która z kolei ucho­dzi do Zatoki Mek­sy­kań­skiej. Tak opi­suje obszar Rio Pecos  sam May:

„Jak zresztą przy­pusz­cza­łem, pueblo leżało rze­czy­wi­ście w wąskiej, bocz­nej doli­nie wycho­dzą­cej na sze­roką dolinę nad rzeką Pecos, gdzie mnie popro­wa­dzono.[…] Sze­ro­kość doliny wyno­siła może godzinę drogi, a z lewej i pra­wej strony od nas oka­lały ją zaro­śla i lasy, do któ­rych przy­le­gały zie­lone murawy”.

Tak wygląda współczesny obraz Rio Pecos:

OLYMPUS DIGITAL CAMERAhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Pecos_(rzeka)

A tak w oddaleniu:Riogranderivermaphttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Riogranderivermap.png

Nad­szedł czas na dru­gie miej­sce – Llano Esta­cado.  Jest to rów­nina poło­żona na pogra­ni­czu Mek­syku i Tek­sasu, u Maya chyba troszkę wyol­brzy­miona, przed­sta­wiona jako przerażająca pusty­nia.:)

,,Puste płasz­czy­zny suchego, roz­ża­rzo­nego pia­sku, prze­pla­tane skal­nymi pokła­dami, nie uży­czają roślin­no­ści warun­ków potrzeb­nych do naj­krót­szego choćby życia. Zimna noc nastę­puje tu nagle, bez żad­nego przej­ścia po dzien­nym skwa­rze.[…] A w górze uno­szą się sępy, poże­ra­cze padliny, śle­dząc z nie­po­ko­jącą wytrwa­ło­ścią każdy ruch na dole, jak gdyby wie­działy, że im nie ujdzie pewna zdo­bycz”.

Na Llano losy boha­te­rów prze­pla­tały się wie­lo­krot­nie; o pustyni czy­tamy w Old Sure­han­dzie, Upio­rze z Llano Esta­cado, Win­ne­tou III. Jeśli nie czy­ta­li­ście tych ksią­żek, to koniecz­nie musi­cie to nadro­bić.:)

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s