Słynni westmani u Maya

Oprócz Win­ne­tou i innych Indian, śmie­tankę Dzi­kiego Zachodu u Maya two­rzą słynni west­mani i myśliwi. Naj­bar­dziej znani nosili prze­zwi­ska, zaczy­na­jące się od budzą­cego respekt old.

Old Shat­ter­hand
Naj­słyn­niej­szy west­man na Dzi­kim Zacho­dzie. Jest nar­ra­to­rem kilku ksią­żek Maya, swój przy­do­mek zdo­był dzięki sile pię­ści – Shat­ter­hand to dosłow­nie Grzmo­cąca Ręka. Potrafi powa­lić wroga jed­nym ude­rze­niem w głowę.
Shat­ter­hand jest wła­ści­cie­lem dwóch sław­nych strzelb – dwu­dzie­sto­pię­cio strza­ło­wego sztu­cera Henry’ego i potęż­nej rusz­nicy na niedź­wie­dzie. Zawarł bra­ter­stwo krwi z Win­ne­tou, wspól­nie podró­żują, jed­nak Shat­ter­hand czę­sto wraca do swo­jej ojczy­zny – do Nie­miec.
Imię west­mana to Char­les, utoż­sa­mia się go z samym Mayem. Indiań­ska wer­sja imie­nia brzmi Szar­lih. W fil­mach rolę Shat­ter­handa zagrał Lex Bar­ker.

Old Fire­hand
Ogni­sta Ręka, jego strzały ni­gdy nie chy­biają celu, z Old Shat­ter­handem poznał się w Win­ne­tou II.
,,Był to męż­czy­zna o iście olbrzy­mich kształ­tach, jeśli mogłem doj­rzeć w ciem­no­ści. Wydało mi się, że nie ma na sobie mun­duru funk­cjo­na­riu­sza kolei, lecz ubra­nie pre­rio­wego myśli­wego.
Zarówno Fire­hand, jak i Win­ne­tou, poko­chali piękną Indiankę z ple­mie­nia Assi­ni­bo­inów, Ribannę, która osta­tecz­nie stała się żoną bia­łego west­mana. Mieli syna, Harry’ego, który został ura­to­wany przez Shat­ter­handa, pod­czas pożaru nafty.
W fil­mie Fire­handa zagrał Rod Came­ron.

Old Sure­hand
Jego imię ozna­cza Pewną Rękę. Tak jak Fire­hand, był zna­ko­mi­tym strzel­cem. Na Dzi­kim Zacho­dzie ści­gał mor­dercę, który ścią­gnął nie­szczę­ście na jego rodzinę. Jego losy opi­sane są w książce pt.: Old Sure­hand. W filmie zagrał go Ste­wart Gran­ger.

Old Death
,,Stara Śmierć, był to wojenny przy­do­mek nadany mu przez ludzi z powodu jego nad­zwy­czaj­nej chu­do­ści.[…] Nie­zwy­kle wysoki, pochy­lony ku przo­dowi, wyglą­dał istot­nie tak, jak gdyby się skła­dał tylko ze skóry i kości. ”
W prze­szło­ści wiódł hulasz­cze życie, roz­trwo­nił mają­tek brata, posta­no­wił póź­niej naprawić winy, czy­tel­nik dowie się o tym w dru­giej czę­ści Win­ne­tou.

Old Wab­ble
Stary, zaro­zu­miały myśliwy, prze­zwi­sko zawdzię­cza chwiej­nemu cho­dowi. Nazy­wają go także ,,kró­lem kow­bo­jów”. Poja­wia się w Old Sure­handzie. Jego rolę odtwo­rzył w fil­mie Milan Srdoč.

Który z powyższych jest Waszym ulu­bio­nym? Daj­cie znać w komen­ta­rzach.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s